Menu

Vedtægter

 

Ledøje-Smørum Fodbold
Smørum Idrætscenter
Flodvej 62
2765 Smørum

Fodboldledelsen og dets arbejde.

§1.
Fodboldforeningen (LSF) er en afdeling under Egedal Idræts Fællesskab (EIF) og er undergivet denne hovedforenings love.

Det er foreningens formål at give medlemmerne lejlighed til at dyrke idræt med vægt på fodbolden under de bedst mulige forhold og dermed bidrage til at skabe trivsel, sundhed og velvære. Dette opnås gennem uddannelse, leg, træning, motion, konkurrence, aktiviteter og socialt samvær i foreningen og herigennem fremme interessen for fodbolden samt udvikle medlemmernes evne og lyst til at engagere sig og tage ansvar i foreningen og det lokale samfund.

§2.
Medlemsmødet.

2.1.
Afdelingens højeste myndighed er medlemsmødet, der afholdes hvert år i regnskabsårets 1. kvartal. Indkaldelse hertil skal ske med mindst 14 dages varsel ved bekendtgørelse.
Forslag til behandling på mødet skal fremsendes til formanden senest 7 dage før mødets afholdelse.

2.2.
Stemmeret på mødet har samtlige medlemmer, der kan fremvise gyldig kontingentkvittering på forlangende. Samtlige medlemmer af Fodboldledelsen og udvalgsmedlemmer har altid stemmeret. Medlemmer under 15 år skal ved stemmeafgivelse være repræsenteret ved en forældre eller værge.

Hver stemmeafgiver kan højst afgive éen stemme. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.
Hvor intet andet er anført, afgøres alle valg og forslag ved almindelig stemmeflertal, til vedtægtsændringer kræves altid 2/3 stemmeflertal af de fremmødte.
Skriftlig afstemning skal finde sted, når 5 medlemmer ønsker det.

2.3.
Ekstraordinært medlemsmøde indvarsles af Forretningsudvalget, når denne finder det nødvendig, eller når mindst 30 medlemmer skriftligt begærer dette med angivelse af grund.
Ved ekstraordinært medlemsmøde indvarslet på medlemmernes begæring, kræves dog, at mindst 20 af underskriverne er tilstede.
Der skal føres protokol over medlemsmøderne.

2.4.
Dagsorden for ordinære medlemsmøde har følgende punkter:

 • Valg af dirigent.
 • Formandens beretning.
 • Kasseren fremlægger regnskab.
 • Indkomne forslag.
 • Valg af formand.
 • Valg af øvrige medlemmer til Forretningsudvalg
 • Valg af øvrige medlemmer til Fodboldledelsen
 • Valg af suppleant til Forretningsudvalget
 • Valg af revisor.
 • Valg af 2 repræsentanter til EIF´s generalforsamling, samt en suppleant.
 • Eventuelt

§3.
Fodboldledelsen.

3.1.
Fodboldafdelingen ledes af et Forretningsudvalg, der består af formand, næstformand, kasserer og forretningsfører. Fodboldledelsen består af Forretningsudvalget samt formændene for de faste udvalg, øvrige udvalg og eventuelle menige medlemmer.

3.2.
Til Forretningsudvalget vælges formand, næstformand, kasserer og forretningsfører direkte på medlemsmødet. Herunder vælges det antal udvalgsmedlemmer, der er nødvendigt i henhold til § 3.1 alle disse valg gælder for 2. år.

Udover Fodboldledelsen kan der nedsættes forskellige udvalg.


Hvert udvalg skal bestå af mindst 2 medlemmer. Disse medlemmer vælges på medlemsmødet, og hvert udvalg udpeger på det første udvalgsmøde en formand, der indtræder i fodboldledelsen jfr. § 3.1.

Formand, næstformand, kasserer og forretningsfører er et Forretningsudvalg, der varetager den daglige ledelse.

I lige år afgår formand og forretningsfører og udvalgsmedlemmer, valgt 2 år forud. I ulige år afgår næstformand og kasserer og udvalgsmedlemmer, valgt 2 år forud.


Genvalg kan finde sted og skriftlig afstemning skal finde sted, når 5 medlemmer ønsker det.

§ 4.
Fodboldledelsens udvalgsmøder.

Udvalgsmøder afholdes når formanden skønner det nødvendigt, eller såfremt mindst 2 medlemmer af fodboldledelsen anmoder herom.
Formanden skal, såfremt han skønner, at en sag er hastende, ekspedere sagen og underrette udvalget på næste møde.


De i § 3 nævnte Fodboldledelsesmedlemmer har alle stemmeret ved udvalgsmøderne.
For at en sag kan afgøres, skal der være almindelig stemmeflertal.
Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende. Der skal føres protokol over udvalgsmøderne.

§ 5.
Regnskabet.

Regnskabet går fra 1/1 til 31/12.

Kassereren afholder alle udgifter af fodboldafdelingens midler og fører regnskab samt fortegnelse over medlemmer og restancer, alt under Forretningsudvalgets kontrol og efter dets anvisninger.

Revisoren kan foretage uanmeldt eftersyn, og bemærkninger om eftersyn indføres i regnskabet.

Regnskabet opgøres i overensstemmelse med den i hovedforeningens love fastsatte regnskabsperiode. Efter afslutning af regnskabet tilsendes dette til revisoren, der reviderer det således, at det rettidigt kan afleveres til hovedforeningens ansatte revisor.

§ 6.
Kontingent.

Fodboldledelsen fastsætter størrelsen af kontingentet.

Kontingentet skal være betalt til den fastsatte termin,- i modsat fald medfører det udelukkelse for den pågældende spiller.

I værste fald kan det medføre eksklusion.

Rykkerafgiften fastsættes af Fodboldledelsen.

§ 7.
Forretningsorden.

Fodboldledelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

§ 8.
Ordensregler.

Fodboldafdelingens medlemmer er undergivet de almindelige ordensregler, der gælder for ophold på idrætsanlægget og i haller samt de til enhver tid af fastsatte ordensregler.

§ 9.
Ikrafttræden.

Ovennævnte vedtægter træder i kraft ved vedtagelsen.
Tidligere vedtægter annulleres hermed.

Således vedtaget den 18. februar 1976, og ændret på ekstraordinært medlemsmøde den 19. december 1979,  den 13. marts 1980, den 23. marts 1983 og 18. marts 2017.