Menu

Historie

image

I Juni 1911 oprettes Smørum Boldklub. Datoen er ukendt, men SBU´s arkiv kan bekræfte oprettelsen.

Fra ca. 1915-1916 er man i stand til at mønstre et endog meget stærkt hold, der deltager i turneringen under SBU. Baneforholdene var primitive. Der var ikke anlagt baner og man måtte klare sig som man bedst kunne. I 20´erne var det oftest på Stangkær´s jorder ved Flodvej man spillede, men en overgang var der en bane syd for den gamle Skebjergvej øst for Ormegården.
Op igennem 20´ erne spilles organiseret fodbold, men oplysninger om formænd og bestyrelse i boldklubben savnes.

Endnu først i 30´erne kan der stilles et godt mandskab, men efter 1933 synes arbejdet med fodboldspillet at være gået i stå. En medvirkende årsag hertil synes at være bedre organisation i naboklubben Måløv Boldklub, der blev startet i 1935.

Der spilles dog fodbold ved sommerstævner på baner ved Gersagergård og på Øbakkegård i Ledøje. Først efter krigen, 1945 kommer der igen liv i Smørum Boldklub. Den energiske leder Aage Olsen tager initiativ til at få startet en slags ungdomsarbejde. I 1950 er der således 3 hold i klubben. Et drengehold, et juniorhold og et seniorhold. Baneproblemet er der stadig. Et par år spilles der i Smørumovre, ved Elmehøj , men banen er smal og skæv og kan ikke godkendes. Herfra flytter banen til Albrechtsens mark i Lille Smørum, syd for skebjergvej, stadig under primitive forhold, uden omklædnings- og badefaciliteter. I denne periode var spilledragten – Rød trøje og sorte bukser!

Tidligt i 50´erne bliver der anlagt en kommunal fodboldbane nær den planlagte Centralskole, den nuværende Søagerskolen. men stadig uden omklædningsrum. Det sker først i 1959, ved oprettelsen af centralskolen. Organisatorisk er man i en brydningstid. I 1953 startes, i protest mod manglende organisation, en konkurrerende klub Ledøje Smørum idrætsforening, med Jes Dahl Christensen som formand. I Smørum boldklub bliver der taget fat på at organisere et ungdomsarbejde med Preben Rasmussen og Ejner Jørgensen m.fl. som initiativtagere.
Et par år konkurrerer de to foreninger om spillerne, men i 1955 bliver de to foreninger sluttet sammen under navnet Ledøje-Smørum Boldklub.

Sportsudvalget

Den 14. Marts 1955 afholdes et møde imellem Ledøje-Smørum Boldklub og de to skyttekredse, der eksisterer i kommunen, nemlig 14 og 16 kreds. På mødet drøftes en sammenslutning med skyttekredsene. Man enes om at nedsætte et sportsudvalg af Ejner Jørgensen, Karsten Svendsen, Jens Hermann Nielsen, Poul Christiansen og L. Mikkelsen.

Formelt sker der ingen sammenslutning men boldklubbens aktiver og passiver overtages af skyttekredsene, der herefter leder økonomien mens sportsudvalget står for tilmelding til turneringer af hold i de forskellige sportsgrene. Økonomisk deler skyttekredsene imellem sig med
en procentdel til hver.

Af skyttekredsenes protokoller fremgår det, at sportsudvalget fungerer i de følgende år med gode resultater, men alligevel noget splittet.
Sportsligt skabes der en høj standard ikke mindst i ungdomsafdelingen efter at lærer ved Centralskolen, Finn Uno Kofoed i 1960 overtager træningen af drenge og lilleputter. Der opnås god støtte fra kommunen ved indsats af bl.a brødrene Thomas og Kristian Krogh.

I 1962 vælges Gunnar Jensen som formand for sportsudvalget. Der forberedes en gennemgribende organisationsændring gående ud på at sammensmelte de to skyttekredse 14 og 16. kreds og optage al idrætsudøvelse i kommunen under en paraplyorganisation med hver
sportsgren som en selvstyrende afdeling.

LSSI

Den 20 Maj 1963 vedtages endeligt sammenslutningen under navnet Ledøje-Smørum Skytte- og Idrætsforening. Gunnar Jensen bliver formand for hovedforeningen og Benny Schultz overtager formandsposten i fodboldafdelingen. Formandsposten i fodboldafdelingen overtages i November samme år, af Finn Uno Kofoed. Hermed er det organisatorisk lykkedes at få god orden på forholdene, men foran sig har LSSI´s hovedforening et stort arbejde med at skabe rimelige vilkår for sportsudøvelsen
i kommunen.

I 1964 rettes en henvendelse til kommunen om forbedring, af idrætsanlægget. Der er kun en enkelt fodboldbane ved Centralskolen og det slår ikke til, til de mange hold. Sognerådet er velvilligt indstillet og i Oktober 1965 erhverves 27 td. Land fra Ormegården. Anlæggelsen af det nuværende idrætsanlæg kan begynde. Den første etape indvies den 27 august 1968. To fodboldbaner indhegnet af beplantning kan tages i brug. En hårdt tiltrængt forbedring er opnået.

Næste vigtige udbygning er opførelse af Ledøje-Smørum hallen. Den indvies den 23 januar 1972. Det økonomiske grundlag skabes af oldboysafdelingen. Kommunen forærer i 1967 old boys en byggegrund på Stangkær 5 under den forudsætning , at der opføres et parcelhus, og at der ved salg af dette skal rejses startkapital til halbyggeriet.
Byggeriet gennemføres ved frivillig arbejdskraft. Over 200.000 kr. skaffes ved salget. Et haludvalg forestår opførelsen af Hallen, der står færdig i slutningen af 1972. Endnu en milepæl er nået. Hallen fungerer som selvejende institution frem til 31.3.1975, hvor den overgår til kommunen. Det viser sig hurtigt , at omklædningsrummene i hallen ikke kan klare det hårde pres fra både udendørs træning og aktiviteterne i hallen.

I 1975 startes planerne for omklædningsrum i en selvstændig bygning. Der arbejdes hurtigt og i efteråret 1976 kan bygningen tages i brug. Også for det udendørs anlæg er der arbejde i gang. Kommunen udarbejder i 1975 planer for udbygningen af banearealerne.

I 1977 anlægges yderligere 3 fodboldbaner og arbejdet med udvidelse af grusbanen går i gang. Den tages i brug i 1978. Senere er der foretaget yderligere en udvidelse, således at der nu rådes over 7 baner foruden grusbanen.

Bygningen med omklædningsrum blev i 1979 udvidet med endnu nogle omklædningsrum, materialerum samt klublokale, køkken og kontorer.

I 1985 sker endnu en større udvidelse da den nye træningshal (Hal 2) opføres og tages i brug samme år.

 


 

1986 - 2015 (Under udarbejdelse).

Her kommer snart indhold fra 1986 og frem til i dag, men af vigtige begivenheder kan nævnes: Nye tider i slutfirserne og halfemserne (Vision, mission og målsætninger) - modernisering - nyt logo - ny organisation - holdene kravler op i rækkerne - DBU´s Fodboldskole i Smørum - Store årlige rejser med ungdomsafdelingen indledes i 2002 (Italien - Spanien m.m.) - hal 1 brænder - ny hal opføres - kontor og klublokaler - hal 3 opføres - Kunstofbane anlægges - flere divisionshold i ungdomsrækkerne og også Senior 1, som for første gang i klubbens historie har et Danmarksseriehold.

Luk